021.24.04.16.KTM_-_Thamel.jpg 023.24.04.16.KTM_-_Thamel.jpg 025.24.04.16.KTM.Stupa_Thaiti_Tole.jpg 026.24.04.16.KTM_-_dedalo_fili.jpg 029.24.04.16.KTM_-_dentista.jpg 032.24.04.16.KTM_-_shop.jpg 034.24.04.16.KTM_-_Stupa_Kathesimbhu.jpg 036.24.04.16.KTM_-_Stupa_Kathesimbhu.jpg 044.24.04.16.KTM_-_fish_shop.jpg 045.24.04.16.KTM_-_flower_shop.jpg 046.24.04.16.KTM_-_monk.jpg 049.24.04.16.KTM_-_sud_Thamel.jpg 054.24.04.16.KTM_-_Durbar_Square.jpg 055.KTM_-_Albero_di_sirish.jpg 060.24.04.16.KTM_-_rebuild.jpg 061.24.04.16.KTM_-_Sud_Thamel_pozzo.jpg 065.24.04.16.KTM_-_macellaio.jpg 066.24.04.16.KTM_-_sarto.jpg 067.24.04.16.KTM_-_Sud_Thamel_Bagmati_river.jpg 068.24.04.16.KTM_-_Sud_Thamel_discarica.jpg 077.24.04.16.KTM_-_Sud_Thamel.jpg 079.24.04.16.Lunch_-_momo.jpg 083.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 086.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 087.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 089.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 090.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 093.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 096.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 104.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 106.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 109.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 113.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 114.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 115.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 120.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 125.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 126.24.04.16.KTM_-_Swayambhunath.jpg 130.24.04.16.KTM_-_traporto_privato.jpg 131.24.04.16.KTM_-_traporto_pubblico.jpg 133.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 136.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 139.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 145.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 146.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 147.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 149.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 150.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 152.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 157.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 161.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 166.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 167.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 168.24.04.16.KTM_-_Bodhnath.jpg 170.24.04.16.KTM_-_spezie.jpg 171.24.04.16.KTM_-_deco_floreale.jpg 177.24.04.16.KTM_-_cena_Bhojan_restaurant.jpg 181.24.04.16.KTM_-_cena_Bhojan_restaurant.jpg 183.24.04.16.KTM_-_cena_Bhojan_restaurant.jpg 191.25.04.16.Buddha_protettore_auto.jpg 723.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 725.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 731.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 735.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 738.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 740.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 744.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 745.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 746.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 748.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 756.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 757.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 759.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 764.06.05.16.KTM_-_Pashupatinath.jpg 771.06.05.16.KTM_-_Cena.jpg 777.07.05.16.Bhaktapur.jpg 779.07.05.16.Bhaktapur.jpg 784.07.05.16.Bhaktapur.jpg 786.07.05.16.Bhaktapur.jpg 787.07.05.16.Bhaktapur.jpg 788.07.05.16.Bhaktapur.jpg 794.07.05.16.Bhaktapur.jpg 820.07.05.16.Bhaktapur.jpg 824.07.05.16.Bhaktapur.jpg 825.07.05.16.Bhaktapur.jpg 833.07.05.16.Bhaktapur.jpg 834.07.05.16.Bhaktapur.jpg 835.07.05.16.Bhaktapur.jpg 847.07.05.16.Bhaktapur.jpg 848.07.05.16.Bhaktapur.jpg 849.07.05.16.Bhaktapur.jpg 852.07.05.16.Bhaktapur.jpg 854.07.05.16.Bhaktapur.jpg 855.07.05.16.Bhaktapur.jpg Giornale_KTM.jpg